ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း စာတမ္းမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံအတြက္ စာတမ္းမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ Guidelines

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ႏွင့္ Electra Co.,Ltd. တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ "Optimised Solution and Application in Water Utility" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (7)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏ Embassy of United States of America ႏွင့္ World Monuments Funds တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ "Risk of Asbestos Buildings Material Workshop" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (4.5)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏ Environmental TD ႏွင့္ Finland Business Promotion (Fin Pro) (Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ "Pollution Control for Environmental Friendliness" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (6)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ TBEA Co., Ltd (Uramqi, Xinjiang, CHINA) တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ "Technical Seminar on Design and Construction of Highway, Viaduct, Tunnel and Rail Transit" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD hrsရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ Industrial Development ေကာ္မတီမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ Industrial Management ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း Mechanical Chapter (MIMechE) မွႀကီးမွဴးေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (6)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ "Road Safety and Star Rating Assessments" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (3)hrs ရရွိပါမည္

Pages