ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ Industrial Development ေကာ္မတီမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ Industrial Management ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း Mechanical Chapter (MIMechE) မွႀကီးမွဴးေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (6)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ "Road Safety and Star Rating Assessments" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (3)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္MINS Control Systems Co.,Ltd. (Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ Electrical Power ပညာရပ္ဆိုင္ရာ "Lighting and Surge Protection, Implementation of IEC 62305" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD(4)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံ STEPP International (STEPP) အဖြ႔ဲတို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ "The 5th Italian Technical Symposium" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Floods, Tunneling, Bridges & Jetties တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္
PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (3)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ ပုဂံၿမိဳ႕ရွိေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုးမ်ား၏ ေျမငလ်င္ခံႏိုင္ရည္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (3)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ I & H Engineering Co.,Ltd က India တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ "Joint Technical Seminar on Advanced Concrete Technologies for High Quality Infrastructure" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (4)hrs ရရွိပါမည္